Strona główna

BNP Paribas FIO Subfundusz Papierów Dłużnych

 
 

Notowania

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
 
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia: --

-- PLN

Wartość jednostki z dnia: --

STOPA ZWROTU: --

 

Stopa zwrotu na dzień 2019-02-14

Dzień 0,02%
Miesiąc -0,01%
Kwartał 1,26%
Pół roku 1,49%
Rok 2,54%
3 lata 5,57%
5 lat 16,03%
10 lat   --  
Obecny rok 0,16%
2018 2,52%
2017 3,25%
2016 -0,21%
2015 0,74%
2014 8,46%
2013 -0,67%
Od początku 30,52%
 

Charakterystyka funduszu

Data utworzenia2005-01-19
Opłata dystrybucyjnazgodnie z aktualną Tabelą Opłat
Opłata za odkupieniebez opłat
Opłata za zarządzanie1% wartości aktywów w skali roku
Opłata za success feeszczegółowy sposób kalkulacji zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie określa Statut BNP Paribas FIO w art. 79 pkt. 3-4
Minimalna pierwsza wpłata200 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
ZarządzającyTFI BGŻ BNP Paribas FIO
Rachunek nabyć81 1880 0009 0000 0013 0068 3002
 

Polityka inwestycyjna

  • Polityka inwestycyjna Subfunduszu przewiduje lokowanie do 100% Aktywów w instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego.
  • Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w instrumenty dłużne o stałym dochodzie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie oraz instrumenty dłużne o stałym dochodzie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
  • Do 50% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.
  • Subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych będzie dokonywał lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów tego Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Lokaty będą stanowiły przede wszystkim papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez przed podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej, w tym Skarb Państwa.

 

 

Pliki do pobrania

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij