Strona główna

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) wprowadza nowe ramy prawne dla przetwarzania danych. Towarzystwo dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony prywatności Państwa danych osobowych. Realizując zasadę rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych, która wymaga informowania osób, których dane są przetwarzane o jego zakresie i podstawach, niniejszym informujemy jak poniżej:
 

Artykuły

 

Dane Administratora

Administratorem danych osobowych jest fundusz prowadzący rejestr uczestników/rejestr certyfikatów inwestycyjnych, w którym dany uczestnik jest zapisany, odpowiednio:
 • BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 • BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 • BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 • Avantage Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • BGŻ BNP Paribas Globalnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 
 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

 
 

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu:
 • realizacji uczestnictwa w Funduszu (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), co obejmuje procesy takie jak przyjmowanie zleceń zbycia i nabycia jednostek uczestnictwa, konwersji, zamiany, rozpatrywania reklamacji, archiwizacji;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z ustaw szczególnych (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), takich jak ustawa z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawa z dn. 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”),

 
 

Kategorie danych osobowych

 • Dane identyfikacyjne
 • Dane teleadresowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane dotyczące posiadanych produktów i usług.

 
 

Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 
 

Odbiorcy danych

Dane uczestników przekazywane są następującym odbiorcom danych:
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jako dystrybutor jednostek uczestnictwa;
 • ProService Finteco Sp. z o.o. jako agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszy;
 • podmioty, z którymi Towarzystwo lub Fundusze zawarły stosowną umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych celem wypełnienia ciążących na administratorze danych osobowych obowiązków prawnych, takie jak: podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne oraz usługi marketingowe na rzecz Towarzystwa i Funduszy, biegli rewidenci

 
 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy z Funduszem, a po zakończeniu umowy będą przechowywane przez okres konieczny do spełnienia wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa oraz przez okres konieczny do dochodzenia przez roszczeń przez uczestnika. Oznacza to, ze co do zasady dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od zamknięcia ostatniego rejestru uczestnika. 
Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

 
 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą ma w każdej chwili prawo do uzyskania  informacji o treści przetwarzanych danych i dokonać ich sprostowania, a ponadto, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami przysługuje jej prawo:

 • żądania usunięcia danych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • do przenoszenia danych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 
 

Zgoda na korespondencję drogą elektroniczną

Fundusz będzie prowadził z uczestnikami korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie za uprzednią zgoda uczestnika, wyrażona na formularzu zlecenia, z zastrzeżeniem dotyczącym formy udzielania odpowiedzi na reklamacje określną w Regulaminie składania i rozpatrywania reklamacji w Towarzystwie.

Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

 
 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Fundusze i Towarzystwo jako administratorów danych.

 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij